Dataskyddspolicy

Ovacon AB är personuppgiftsansvarigt för personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med marknadsföring och försäljning av våra tjänster och produkter. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register.

Ovacon är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Ovacon behandlar personuppgifter.

När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Ovacon använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

En stor del av vår kommunikation sker med hjälp av telefon och e-post, vilket i princip alltid innebär en personuppgiftsbehandling. Genom att skicka e-postmeddelanden eller ringa till oss lämnas i regel alltid personuppgifter som går att hänföra till personer.

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med transaktioner med kunder och leverantörer samt andra externa parter. I huvudsak samlar vi in personuppgifter direkt från berörda personer, men det förekommer att vi får information om involverade personer utan att informationen kommer direkt från dem. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register och källor.

De personuppgifter vi behandlar kan röra kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, arbetsadress, telefonnummer och e-postadress), identifieringsinformation (t.ex. passuppgifter och födelsedatum/personnummer) samt faktureringsinformation (t.ex. kontonummer och skatteinformation). I specifika fall kan personuppgifterna också avse annan information som är relevant i sammanhanget. Vid besök på våra kontor registreras normalt besökarens namn.

VAD ÄR ÄNDAMÅLEN MED VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med transaktioner med våra kunder och leverantörer samt andra externa parter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata våra kunders och leverantörers samt övriga parters intressen, sköta administrationen i samband med dessa transaktioner samt uppfylla sådana krav som ställs i lag.

Vi kan även komma att använda personuppgifter i vår marknadsföring och som underlag för våra marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.

VAD ÄR DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR VÅR BEHANDLING?

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter avseende kunder och leverantörer samt andra externa parter eller dess företrädare är vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra avtalsförpliktelser.

När vi behandlar personuppgifter i syfte att marknadsföra, analysera och utveckla vår verksamhet, sker behandlingen på grundval av vårt berättigade intresse att förbättra verksamheten och för kommunikation.

Personuppgifterna kan komma att behandlas även för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag, för att skydda eller tillvarata dina intressen, för att uppfylla ett ändamål som uppfyller något av våra eller annans berättigade intressen eller för att du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DE PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med andra såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Vi kommer därutöver inte att lämna ut personuppgifter till någon utanför företaget annat än i de fall då (i) det överenskommits mellan oss och den vars personuppgifter vi behandlar, (ii) det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma ett myndighetsbeslut eller ett beslut av domstol, (iii) vi anlitar en utomstående tjänsteleverantör eller samarbetspartner som utför tjänster för vår räkning eller (iv) det annars tillåts enligt lag.

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

Vi kommer inte att sälja den insamlade informationen till annan.

Överföringar av uppgifter utanför EU/EES sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och för de ändamål som anges ovan.

HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

RÄTT TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas). Registrerade personer har vidare rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har registrerade personer rätt att få ut sådana personuppgifter
som de tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Ovacon AB, org. nr. 556588-5364, med adress Box 64, 619 22 Trosa, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Den som har invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på bjorn@ovacon.se eller per brev till adressen du hittar här.